1959 tot 1999

In 1959 vierde de vereniging haar gouden bestaansfeest. Niet minder dan 10 dagen heeft dit feest geduurd. Bij een kroonjaar behoort ook een nieuwe vlag moet het zeer ijverige damescomité hebben gedacht en schonk de fanfare op zondag 7 juni 1959Â een prachtig nieuw vaandel, vervaardigd door de Zusters van het Arme Kind Jezus te Simpelveld.

De bekroning van het feest was het moment toen burgemeester A. Scheeren op de receptie bekend maakte dat de jubilarissen J. Luja (50 jaar lid) en J. Beckers (40 jaar lid) koninklijk onderscheiden werden met respectievelijk de bronzen en de zilveren eremedaille, verbonden aan de Orde van Oranje Nassau.

 

 

Jubilarissen uit 1959, J. vd Weijer (25), J. Huits (25), J. Beckers (40) en J. Luja (50) 

 

Bovendien ontving de heer Luja uit handen van voorzitter P. Kerckhoffs de gouden medaille van verdienste, de hoogste onderscheiding die de fanfare aan haar trouwe leden kan geven. De onderscheiding ging vergezeld van een oorkonde, welke ook aan de heer Beckers werd uitgereikt.

Tijdens de receptie overhandigde de voorzitter van het instrumentenfonds de fanfare een saxofoon en vier marstrommen en bood de voorzitter van het erebestuur, de heer L. Kockelkoren, de fanfare een bugel aan.

 

Na al die roemrijke jaren deed de fanfare het wat rustiger aan. In 1963 was er wel nog de deelname aan het concours te Bocholtz in de Superieur afdeling: hier behaalden zij een eerste prijs met 310 punten.

 

 

Bondsconcours te Bocholtz 

 

In 1964 legt dirigent J. Weijers, die zich wegens ziekte terug moest trekken, zijn functie neer en verlaat de fanfare. Hij was 20 jaar dirigent van de vereniging en heeft deze naar ongekende hoogte gevoerd.

Zijn niet te overtreffen taak werd overgenomen door dhr. P. Wilhelmus, die tot 1970 de directeursfunctie bekleedde. Onder zijn leiding nam de fanfare in 1967 deel aan het bondsconcours te Terwinselen: eerste prijs met 304.5 punten in de Superieur afdeling. In 1970 was er de deelname aan het WMC te Kerkrade, waar in de Superieurafdeling een tweede prijs met 272 punten in de wacht werd gesleept.

 

De moeilijke jaren

De fanfare komt in een dip terecht. Na 7 moeilijke jaren, gekenmerkt door 4 dirigentenwisselingen, het vertrek van bekwame muzikanten naar elders vanwege toentertijd heersende woningnood, moeilijkheden bij de bestuursbezetting, alsmede het feit dat jonge muzikanten elders gingen studeren en er weinig jeugdige muzikanten waren, bleven de gevolgen niet uit. Als klap op de vuurpijl hangt voorzitter P. Kerckhoffs, na interne problemen, zijn hamer aan de wilgen.

 

De fanfare verliest in hem een groot animator en voorzitter, welke functie hij 27 jaar lang vervulde. De fanfare kon amper steunen op de tussenliggende generaties, totdat in 1977 dhr J. Essers tot dirigent benoemd werd.

 

Dirigent Jules Essers

 

Samen met deze dirigent en een ijverig bestuur klom de vereniging weer langzaam de weg terug omhoo
Het damescomité zat tijdens deze jaren echter ook niet stil en schonk in 1973 hun eerste stel uniformen aan de vereniging. Dit konden zij bewerkstelligen door keihard te werken en letterlijk ieder dubbeltje naar de bank te brengen.

 

De weg terug omhoog

In 1980 wordt de tot dan toe zeer wisselende voorzittersfunctie overgenomen door dhr. A. Kockelkoren, die buiten deze functie ook nog actief muzikant is in dezelfde vereniging.

In 1983 overleed op 90-jarige leeftijd onze erevoorzitter J. Luja. Later dit jaar wordt dhr. J. Beckers geïnstalleerd als nieuwe erevoorzitter.

In 1984, tijdens het 75-jarig bestaansfeest der fanfare schenkt het damescomité haar tweede stel uniformen aan "hun jongens".

 

 

Staand v.l.n.r. Tiny Beckers, Annie Huits, Finy Hartzheim, Mien Grosjean, Tila Knops, Lieske Grosjean, Annie Ploem

Zittend v.l.n.r. Netta Bergmann, Toke Smeets, Maria Biermans 

 

Ook toen weer zagen de dames de nieuwe uniformen als een geschenk, geheel van henzelf, bijeengesprokkeld door jarenlang kienavonden te organiseren. Ook kreeg iedere muzikant toen een lederen opbergmap, geschonken door de toenmalige zaaleigenaars, Wiel en Marietje Kalsbeek. Tijdens de receptie werd de nietsvermoedende Math Kleijnen onderscheiden met de eremedaille in zilver, verbonden aan de Orde van Oranje Nassau.

 

 

Foto: Jubilarissen 1984

staand v.l.n.r Peter Schaeks, John Hugen, Math Stsorms, Cindy Geurts, Harry Kockelkoren, Jos Beckers

zittend v.l.n.r.  Piet Beckers, Mathieu (opa) Kleijnen, André Kockelkoren, Donnie Grosjean.

 

Tevens werd dat jaar de samenwerking met dirigent J. Essers verbroken. Hij werd opgevolgd door dhr. N. Housen

 

In 1985 bedankt dhr. A. Kockelkoren als voorzitter. De combinatie muzikant - voorzitter was wat te veel van het goede. Dhr. P. Schlechtriem neemt het roer over. 
Na samenspraak met de muzikanten te hebben gehad, scheiden zich de wegen van dirigent N. Housen en de fanfare.

 

Een nieuwkomer in de muziekwereld, jong van jaren doch blijk gevend van durf is dhr. Louis Hensgens. Hij wordt de nieuwe dirigent. Onder het regime van voorzitter P. Schlechtriem en met een verjongd bestuur wordt in 1985 besloten om toch weer te gaan werken aan een concoursdeelname. 

 

In 1988 gaat de fanfare na 18 jaar weer op bondsconcours in Kerkrade, wel in de afdeling Uitmuntendheid. Van de toen 44 spelende leden waren er 17 jonger dan 19 jaar, had niet meer dan 20% een concourservaring en ook voor de nog jonge dirigent Louis Hensgens uit Puth-Schinnen betekende deze krachtmeting een vuurdoop. 

 

 

Foto: Bondsconcours 1988 in de Rodahal te Kerkrade

 

Daarom waren zij dik tevreden met het resultaat: 295,5 punten; goed voor een eerste prijs. De voorzitter had een belofte gedaan die ingelost werd als de fanfare een eerste prijs zou halen: een voettocht van Kerkrade naar de Huls. En hij deed het; moederziel alleen met een tuba onder zijn arm, door de stromende regen en gejaagd door de wind kwam hij veel te laat voor de koffietafel aan op de Huls. Hij werd echter met luid gejuich ontvangen op de Huls en meteen in de watten gelegd door een bezorgd damescomité.

 

Op Paasmaandag 1989 worden 4 leden gehuldigd, waarvan dhr. J. Beckers 70 jaar lid en dhr. T. Joosten 50 jaar lid van onze Fanfaar.

 

Foto: Opa Beckers wordt gefeliciteerd met zijn jubileum door de zusters

 

 

Foto: Jubilarissen Paasmaandag 1989 


Jack Hermans vierde het feit dat hij 25 jaar muzikant was, ook werd dit jaar het 80 jarig bestaansfeest gevierd. Tijdens dit feest werd dhr. J. Knops geïnstalleerd als Lid van Verdienste wegens 23 jaar trouwe deelname aan de oudpapieractie.

 

De jaren negentig

In 1990 wordt gestart met een jeugdfanfare. Dirigent van de jeugdfanfare is dhr. J van der Aa, tevens spelend lid van de fanfare. De jeugdfanfare bestond uit 22 kinderen tot aan de leeftijd van 19 jaar.

 

Ook vierde dit jaar de muzikant dhr. J. Jacobs zijn 50 jarig jubileum. Dit jubileum ging vergezeld van een zeer zeldzaam gebeuren; hij kreeg namelijk de eremedaille in goud, verbonden aan de Orde van Oranje Nassau namens de LBM opgespeld.

Een jaar later werd dhr. J. Jacobs geïnstalleerd als erelid. De geste als afsluiting op een meer dan 50 jarig lidmaatschap, plus het feit dat hij goed heeft zorggedragen voor de muziekstukken als archivaris en ook nog leraar van de saxofonisten was.

 

In 1991 kreeg de fanfare het eerste vrouwelijk bestuurslid in de geschiedenis: mevr. M. Vanderbroeck, die een jaar later zorgde voor een nieuwe mijlpaal in de rijke fanfarehistorie. In de algemene ledenvergadering werd mevr. M. Vanderbroeck gekozen als voorzitter van de vereniging. Zij volgt dhr. P. Schlechtriem op, die wegens gebrek aan tijd om deze taak voor 100% te vervullen zich genoodzaakt zag zijn functie neer te leggen.

 

In begin 1992 overleed onze Erevoorzitter dhr. Joep Beckers. Hij was al bij de fanfare toen deze nog in de kinderschoenen stond. In de keuken van de fam. Beckers werd vaak gerepeteerd met twaalf muzikanten en uit eigen zak betaalde hij vaak de drie gulden repetitiehonorarium van de eminente dirigent Sjo Weijers. Ook werd hij vroeger de smid van de fanfare genoemd. Hij was lange tijd belast met de reparaties van de instrumenten en meer dan eens heeft hij getracht van twee slechte exemplaren één redelijk exemplaar te maken.

 

Ooit was er sprake van een mogelijke fusie met de Harmonie van Simpelveld. D'r Joep keek degene aan en liet zich ontvallen: Zou het niet mogelijk zijn de Eyserbeek omhoog naar de Huls te laten stromen.

Dhr. J. Beckers was 73 jaar lid van zijn fanfare en hij bereikte de respectabele leeftijd van 93 jaar.

 

Later dat jaar, op Paasmaandag, wordt Erebestuurslid Math Kleijnen geïnstalleerd als nieuwe Erevoorzitter.

 

Bestuurslid S. Hartzheim valt de eer te beurt om benoemd te worden als Erebestuurslid. Ook wordt op deze dag op passelijke wijze officieel afscheid genomen van de scheidend voorzitter P. Schlechtriem.

 

Ondertussen was weer hard gerepeteerd om deel te kunnen nemen aan het bondsconcours in 1992 te Sittard. Na maanden van intensieve voorbereiding was het op 11 oktober zover. Hier wisten zij een nipte eerste prijs 289 punten in de afdeling Uitmuntendheid in de wacht te slepen. 

 

Foto: Bondsconcours 1992 te Sittard

 

Hierbij moet wel vermeld worden dat er van elf deelnemende orkesten er slechts drie meer dan 300 punten behaalden. Het jurytrio Kuijpers, Claessens en Van Ossenbruggen kende bovendien geen enkele keer het predikaat lof toe. Bovendien was 20% van het fanfarekorps jonger dan 18 jaar en had nog geen concourservaring.

 

In 1994 bestond de fanfare 85 jaar. In dit jubileumjaar werden maar liefst 12 jubilarissen gehuldigd, waarvan dhr. M. Kleijnen het Diamanten en dhr. P. Beckers, A. Kockelkoren en D. Grosjean het Gouden jubileum mochten meemaken.

 

Foto: Deel van de Jubilarissen 1994

 

Deze goudklompjes waren toentertijd actief spelend lid. Dhr. P.Beckers hanteerde de bas en dhr. D. Grosjean speelde nog op zijn tuba. Dhr. A. Kockelkoren geeft de toon aan bij de sax-bariton.

 

Bovendien kregen P. Beckers en A. Kockelkoren de Koninklijke Eremedaille in zilver opgespeld.  

 

Foto: A. Kockelkoren en P. Beckers met hun Koninklijke onderscheiding 

 

In 1995 tijdens de H. Mis op Paasmaandag wordt het nieuwe vaandel door de eerwaarde pastoor Vreuls ingezegend. Dit vaandel werd vervaardigd door mevr. Vermeulen uit Sevenum en geschonken door het damescomité.

Nog dit jaar komt dhr. Jos Dobbelstein de dirigentenfunctie op zich nemen. Dhr. J. Dobbelstein is een man die ondanks zijn nog jonge leeftijd geen onbekende in de muziekwereld is.

De fanfare maakt voor het eerst in haar geschiedenis een concertreis naar Spanje. Met drie bussen togen zij naar het zonnige zuiden. Dat deze reis als zeer geslaagd werd ervaren bleek wel uit de positieve reacties die weken erna nog door Simpelveld en over de Huls weerklonken.

In 1996 zijn er bij de fanfare weer 3 Jubilarissen, waarvan 2 leden die het 50 jarig lidmaatschap vieren: dhr. S. Beckers en dhr. L. Bergman. Bovendien kreeg dhr. S. Hartzheim later die dag nog de eremedaille in zilver opgespeld, dit vanwege zijn uitzonderlijke grote verdiensten tijdens zijn 35 jaar bestuurslidmaatschap.

 

v.l.n.r. Jacob Joosten, Stef Beckers en Leo Bergmann

 

In 1997 verliest de fanfare een zeer gewaardeerd bestuurslid: dhr. S. Hartzheim. Hij werd 77 jaar. Hij was de man die er altijd voor zorgde dat onder anderen de werktas van het kienen op de goede plaats terecht kwam. De fanfare zit op dat moment in volle voorbereiding voor het bondsconcours in Kerkrade. Dit keer gingen ze in de hoop een goede eerste plaats te halen en te promoveren naar de Ereafdeling. En het lukte: met 312.5 punten hadden ze de eerste prijs behaald en bovendien promoveerden zij naar de Ereafdeling; een terugkeer na 46 jaar. Aan het einde van 1997 legde mevr. M. Vanderbroeck haar functie als voorzitter van de fanfare neer.

 

In 1998 bracht de fanfare Eendracht dhr. S. Beckers naar zijn laatste rustplaats. Hij was 52 jaar lid van de vereniging waarvan 18 jaar bestuurslid. In hem verloor de fanfare een “Strijder”, een man die door water en vuur ging voor zijn vereniging.

 

In 1999 het 90 jarig jubileumjaar hebben we het interne feest al achter de rug . Dhr T. Joosten vierde op Paasmaandag zijn 60 jarig jubileum. Hij hanteerde tot 2009 met bravoure de tuba. Hoogtepunt van deze dag was het feit dat de fanfare voor de 4e keer in haar bestaan nieuwe uniformen geschonken kreeg, bestaande uit broek, gilet, jas, overhemd, stropdas en pet.

Voor de derde opeenvolgende keer geschonken door het oude, maar ijverige damescomité. Zoals de dames zelf zeggen zal het in deze formatie voor de meeste dames ook wel de laatste keer kunnen zijn. Zodoende zijn ze er dan ook bijzonder trots op dat zij dit doel nog een keer hebben kunnen bereiken. En onze fanfare is er dan ook zéér trots op dat wij nog zulke nobele dames in ons midden mogen hebben.

 

Tijdens de jaarvergadering werd dhr. Wim Leunissen gekozen tot voorzitter, dit na een jaar waarnemend voorzitter te zijn geweest. Vice-voorzitter wordt dhr. Jo Smeets, hij heeft dit jaar zijn 40 jarig jubileum gevierd en heeft zijn sporen reeds verdiend als dirigent van het jeugdkorps en als onderdirigent van het fanfarekorps. Het secretariaat wordt al 12 jaar beheerd door dhr. Math Bisschops en het financieel gedeelte wordt zeer goed bewaakt door dhr. Frans Voragen.

Eind Augustus is het dan zover!!. Vier dagen lang feest!!! Een feestpaviljoen!!

Het vervolg van de historie tot heden volgt bij het volgend grote feest in 2009: "Honderd jaar Fanfare Eendracht".

 

Lees verder: de jaren 1999-heden

Club van €endracht

Sponsorkliks

Webdesign / webmanagement Smeets ICT Support