Muziekopleiding

goede muziek heeft
goede muzikanten nodig en
goede muzikanten hebben een
goede opleiding een
goed instrument, een
goede leraar en - last but not least - veel
goede wil nodig
 
Tot zover….
 
Vooral die goede wil is een absoluut vereiste voor een succesvolle opleiding en moet zowel bij de leerlingen, als ook bij de ouders voldoende aanwezig zijn.
Wij, als fanfare, streven ernaar om goede muziek te maken en zijn daarom graag bereid om geïnteresseerde en gemotiveerde jongelui (en personen op leeftijd) bij de organisatie en financiering van instrument en opleiding te ondersteunen.
In de hieronder vermelde regeling gaat het om een richtlijn voor de organisatie van de opleiding tot muzikant bij de Fanfare Eendracht Huls. Deze richtlijn geldt als leidraad voor zowel de fanfare en haar docenten, als voor de (nieuwe) leerling en zijn of haar ouders/verzorgers. Het bestuur kan in uitzonderingssituaties hiervan afwijken.


Instrumenten
In principe kan men worden opgeleid voor alle blaas- slag- en ritme-instrumenten die in onze vereniging worden gebruikt (Saxofoon, Trompet, Bugel, Hoorn, Bariton, Tuba, Trombone, Bas, Slagwerk en Percussie). De vereniging stelt prioriteiten als het gaat om de keuze van een instrument, gebaseerd op wat nodig is in de vereniging, rekening houdend met de voorkeur van de leerling.
De aanschaf van een muziekinstrument gaat heel vaak met grote kosten gepaard en veel ouders weerhoudt de onzekerheid of en hoe lang de interesse van hun kind in de muziek aanhoudt, van het kopen van een nieuw instrument.
Daarom stellen wij als vereniging een muziekinstrument ter beschikking, zowel gedurende de opleiding als ook daarna bij het spelen in de (jeugd)fanfare. Het instrument wordt aan het lid of de leerling in bruikleen gegeven en blijft te allen tijde eigendom van de vereniging.
Alleen de blokfluit wordt door de leerling zelf gekocht en blijft ook diens eigendom.
 
Onderhoud
De docent zal de leerling in eerste instantie uitleggen hoe en op welke manier het onderhoud van het instrument moet plaatsvinden. Onder onderhoud verstaan we, het schoonhouden aan binnen- en buitenkant, het regelmatig smeren en invetten van de draaiende en bewegende delen.
Voor groot onderhoud en reparaties dient steeds met de beheerder van het instrumentarium van de fanfare contact te worden opgenomen.


Opleiding
Fanfare Eendracht stelt zich ten doel de opleiding te laten verzorgen door gediplomeerde docenten, dan wel door ervaren muzikanten met ruime ervaring op het gebied van muziekopleiding en muziekbeoefening.
In principe gaan we er van uit dat de leerling deelneemt aan de eigen muziekopleiding van de fanfare, om binding met en kwaliteitswaarborg door de fanfare te waarborgen.
Daarnaast werken we, waar nodig, samen met de plaatselijke of regionale muziekscholen. Op deze manier zijn we in staat op een zo groot mogelijk gebied op de wensen van leerlingen in te spelen. Ook bestaat de mogelijkheid om, als daar behoefte aan bestaat, de opleiding bij een privé-leraar te volgen. Indien een leerling een opleiding gaat volgen waarbij de vereniging bijdraagt in de kosten, zal in overleg met de vereniging naar de meest passende opleidingsplek worden gezocht.
Het kan voorkomen dat bij aanmelding een wachtlijst ontstaat als gevolg van grotere aantallen leerlingen en beschikbaarheid van leraren en/of instrumenten. Hiervoor hebben we tot nu toe altijd weer een oplossing gevonden. Indien zo’n geval zich voordoet zal ad hoc worden bekeken door het bestuur van de vereniging hoe het manco ten spoedigste en ten beste kan worden opgelost.
Het verloop van de opleiding wordt in eerste instantie door de leraar vastgesteld, waarbij als maatstaf geldt de voor de opleiding beschikbare muziekboeken en het raamleerplan Unisono. De leraar houdt een evaluatie op kwartaalbasis naar de coördinator opleiding van de vereniging en/of naar de dirigent van de vereniging.
Deze muziekboeken zijn niet bedoeld als decoratie van een boekenplank, maar als dagelijks te gebruiken studieboek. Daarom dient elke leerling een eigen opleidingsboek op zijn of haar niveau aan te schaffen, dat door de docent steeds weer van individuele aanvullingen en commentaar kan worden voorzien.
Normaal gesproken krijgt elke leerling wekelijks een half uur individueel les.
Daarnaast wordt van de leerling verwacht dat zij/hij elke dag minimaal 20 minuten thuis oefent.


Opleidingstraject
De leerlingen starten in principe met een opleiding op blokfluit. De leerling dient minimaal de opleiding tot en met HaFa B te volgen. Na het behalen van HaFa A, gaat de leerling aan de repetities van het jeugdensemble deelnemen. Als de fanfare geen jeugdensemble heeft, zal in overleg met leerling, docent en dirigent hier de juiste invulling aan worden gegeven. Na het behalen van HaFa B, gaat de leerling aan de repetities van het fanfare orkest deelnemen.

Er zullen regelmatig toets momenten worden ingebouwd, conform het raamleerplan Unisono.


Het volledige traject omvat de opleiding voor de examens HaFa A t/m D.
Omdat wij de opleiding zelf verzorgen en ook zelf examineren, wordt er geen officieel erkend diploma verstrekt. Mocht een leerling de officieel erkende HaFa examens willen afleggen, dan wordt zij/hij hiertoe in de gelegenheid gesteld. De fanfare zal dan een erkende examinator inhuren waarbij de leerling het HaFa examen kan afleggen.
Een leerling die te kennen geeft ook de opleiding voor HaFa C en D te willen volgen, zal hiervoor vanuit de vereniging voldoende steun worden geboden.
Er zullen regelmatig toetsmomenten worden ingebouwd, conform het raamleerplan Unisono. In de bijlage is het traject weergegeven, waarbinnen ook de toetsmomenten zijn vermeld.


Kosten
De fanfare vergoedt de kosten van de externe muziekopleiding tot een jaarlijks door het bestuur vast te stellen maximum per jaar. Het resterende deel van de kosten komt voor rekening van de leerling.
Als er meer leerlingen uit één gezin een opleiding volgen, zal er een staffel van de vergoeding van de opleidingskosten plaatsvinden, die er als volgt uitziet:
1e lid: de door het bestuur vastgestelde vergoeding
2e lid: de door het bestuur vastgestelde vergoeding min 25%
3e en volgende lid: de door het bestuur vastgestelde vergoeding min 35%
 
Voor de interne opleiding zal een verdeelsleutel worden gehanteerd van 1:2, waarbij de fanfare telkens tweederde van de kosten voor haar rekening neemt. Ook in dit geval zal een staffel plaatsvinden, zodat de kosten voor een gezin niet buitensporig hoog zullen zijn.
Deze staffel bedraagt voor het 2e lid, 25% korting en voor het 3e en volgende lid 35% korting op het totaalbedrag. Daarnaast betaalt de leerling ook de maandelijkse verenigingscontributie (zie contributie).


Vergoeding
Fanfare Eendracht zal het van tevoren afgesproken deel van de verschuldigde kosten voor de muziekopleiding voor haar rekening nemen.
De aanschaf van de lesmaterialen is voor rekening van de leerling. Deze materialen blijven ook diens eigendom. De vereniging kan, indien gewenst, zorgen voor de inkoop van de benodigde lesmaterialen
De vergoeding van de kosten voor een eventuele externe muziekopleiding zal door de fanfare betaald worden na overlegging van de door de opleidingsinstantie verzonden nota (het origineel en een kopie). De kopie is bestemd voor de administratie van de fanfare. Het origineel ontvangt de leerling terug. De leerling draagt zorg voor betaling van de rekening van externe muziekschool.
De door de leerling verschuldigde kosten van de interne opleiding zullen in 12 maandelijkse termijnen door middel van automatische incasso worden geïncasseerd. Betaling van het verschuldigde bedrag in 1 keer behoort uiteraard tot de mogelijkheden.
Gedurende de opleiding blokfluit (maximaal 2 jaar), betaalt de leerling uitsluitend de verenigingscontributie en de kosten voor het benodigde lesmateriaal en de aanschaf van de blokfluit.


Maximum
De fanfare vergoedt de muziekopleiding van de leerling gedurende maximaal 8 jaren. Deze tijdspanne is gebaseerd op te behalen graden gedurende de opleiding. Mocht door omstandigheden een leerling langer dan deze termijn over de opleiding doen en er is voldoende motivatie aanwezig, dan is een vervolg van de vergoeding bespreekbaar. Uitzonderingsgevallen zullen worden vastgesteld door het bestuur op voordracht van zowel de betreffende leraar als de coördinator opleiding van de vereniging op basis van een duidelijke argumentatie.
 
Elke leerling verplicht zich om na afronding van de opleiding (4, 6 of 8 jaren) minimaal de helft van deze tijd lid te blijven van de fanfare. Mocht men besluiten om eerder te stoppen, dan dient de helft van de door de fanfare betaalde opleidingskosten te worden terugbetaald.
 
De fanfare behoudt zich het recht voor om de financiële ondersteuning van leerlingen te stoppen, dan wel kritisch te beoordelen, als:
de leerling regelmatig blijkt geeft van desinteresse, het missen van lessen of door de repetities van (jeugd)fanfare te missen zonder daarvoor een geldig excuus te hebben;
de leerling na 2 jaar nog niet in het jeugdorkest, dan wel na 4 jaar nog niet in de fanfare kan meespelen, zonder dat hier een duidelijke reden voor is;
de leerling al meer dan 3 jaar “gesponsord” wordt zonder dat er aantoonbare resultaten worden behaald.
de vereniging al meer dan € 2.000,00 in de opleiding van een leerling heeft geïnvesteerd zonder dat er aantoonbare resultaten worden behaald, dan wel het repetitiebezoek te wensen over laat.


Theorie
Naast de praktijklessen kan een aparte theorie opleiding worden verzorgd, waaraan deelname verplicht is. De kosten voor deze opleiding komen geheel voor rekening van de fanfare. De opleiding wordt gegeven voor leerlingen die de basisschool bezoeken.
Als er onvoldoende leerlingen zijn die aan de theorieopleiding kunnen deelnemen, wordt de theorieopleiding in de praktijkles ingebouwd.
        
Contributie
De leerling betaalt aan de fanfare de normale verenigingscontributie, die maandelijks per automatische incasso wordt geïnd en die jaarlijks tijdens de Algemene ledenvergadering wordt vastgesteld.
 
De vereniging
Fanfare Eendracht beschikt op dit moment alleen over een fanfareorkest en een jeugdorkest.

Na ruggespraak met de betreffende leraar, is het voor de leerling goed om zo snel mogelijk in groepsverband aan repetities deel te nemen. Enerzijds wordt de integratie in de vereniging op deze manier versneld, maar bovendien is het repeteren in groepsverband veel leuker als alleen thuis en ……gemotiveerde muzikanten zijn meestal goede muzikanten.
 
Vanzelfsprekend stellen we het als vereniging zeer op prijs en stimuleren wij de deelname aan workshops en andere speciale opleidingen evenals de deelname aan solistenconcoursen. Op een financiële ondersteuning vanuit de vereniging kan in deze situaties in principe altijd worden gerekend.
 
Vanuit de vereniging wordt tijdens de les, de repetitie en tijdens optredens toezicht uitgeoefend. De ouders dienen ervoor te zorgen dat hun kind(eren) voor en na de activiteit tijdig worden gebracht en gehaald.
 

Club van €endracht

Sponsorkliks

Webdesign / webmanagement Smeets ICT Support